เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการแบบ ANP MODEL เพื่อยกระดับ การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนอนุบาลนครปฐม
พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการแบบ ANP MODEL เพื่อยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนอนุบาลนครปฐม เจ้าของ นายอรรถสิทธิ์  อินทร์พิบูลย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครปฐม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 95.49 KB
ผลการพัฒนากระบวนการส่งเสริมความรู้และการปลูกฝังพฤติกรรมวิถีประชาธิปไตย ของผู้เรียนในระดับประถมศึกษา
ผลการพัฒนากระบวนการส่งเสริมความรู้และการปลูกฝังพฤติกรรมวิถีประชาธิปไตย ของผู้เรียนในระดับประถมศึกษา ของโรงเรียนอนุบาลนครปฐม เจ้าของ นางสาวยศยา  กนกธัชปารมี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครปฐม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.02 MB