คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลนครปฐม