ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสาคร เทวาหุดี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 มิถุนายน 2496 - 16 มิถุนายน 2497
ชื่อ-นามสกุล : นางนิยม ใจห้าว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 17 มิถุนายน 2497 - 30 กรกฎาคม 2511
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวยุพาพร บุษสาย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 สิงหาคม 2511 - 30 กันยายน 2534
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวขจี รัตนพาหุ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2534 - 30 กันยายน 2538
ชื่อ-นามสกุล : นายประภูศักดิ์ ไข้วพันธุ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2538 - 30 กันยายน 2545
ชื่อ-นามสกุล : ดร.สำเริง กุจิรพันธ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 17 ธันวาคม 2545 - 27 กันยายน 2556
ชื่อ-นามสกุล : นายสาธิต นะวาระ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 28 พฤศจิกายน 2556 - 4 ตุลาคม 2561
ชื่อ-นามสกุล : ดร.อรรถสิทธิ์ อินทร์พิบูลย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 9 พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน