ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวนัญยนา ขันทอง
ครู คศ.2
หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/6

นางสาวอรณิชา วัฒนศิริบุตร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นายทนงเกียรติ์ ศรีสุวรรณ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาววิกานดา สุวรรณะ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวปวีณา โตอินทร์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวธัญญพัฒน์ ตันวัฒนเสรี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวปวริศา พันธ์ทา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวพัชรนันท์ เวียงสันเทียะ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นายทิวา นาสวนกิตติ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวพรนิภา รสภิรมย์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5

นางสาวนภสร ยลสุริยัน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5

นายชัชชัย รัตนกรีฑากุล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/6

นางสาวปาริฉัตร วงศ์ดียิ่ง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/7

นางสาวพรศรี อริยธนากุล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/7

นางสาวปวีณา ชูสุวรรณ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/8

นายเสกสิทธิ์ สนสมบัติ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/9

นางสาวรมิดา นิลประภัสสร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/10