ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางปทุมพร ผิวอ่อน
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวรวิวรรณ โพธิชะอุ่ม
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวปริญยานี แช่มพุก
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางโยทะกา ศรส่ง
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางกนกจันทร์ นิธิภัทรอนันต์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวพรดิษฐา ฤกษโภคี
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นายวงศกร สุตะพนธ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางธราทิพย์ ฉิมกล่อม
ครูภาค EP
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/6

นางสาวชลลดา บัวแก้ว
ครูภาค EP
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/8

นายจิรายุต์ เจียมกีรติกานนท์
ครูพิเศษ