ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวสมศรี จันทร์รุ่งมณีกุล
ครู
หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวจริยา ทิพเจริญ
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวกชพร ชมชื่น
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวกานต์พิชชา ชื่นบาน
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นายสถาพร บัวรัตน์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางอุไรวรรณ เส็งสาย
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นายคมสัน บุตรดี
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวสมศรี จันทร์รุ่งมณีกุล
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางศิริดาวรรณ์ จันทรัตน์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางณัฏช์ชุดา ผุยรอด
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5

นางสาวกันตินันท์ สิริเลิศสุนทร
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5

นางสาวคณิตา ปุริธรรเม
ครูพิเศษ