ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสุชาดา เกียรติอมรเวช
ครู
หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาววริทยา โพธิสง่า
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวณัชดาภรณ์ จิวพัฒนกิจ
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางเพ็ญรุ่ง ภูศรี
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวชนิกานต์ จอมเทพมาลา
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวโชคระวี เจียมพุก
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวอัญชลีพร เซี่ยงฉิน
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวยลสมร คงเติม
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/5

นางสาวสุพิชาณัฐ พุทธคุณ
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/5

นางสุชาดา เกียรติอมรเวช
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/6

นายศรุต ครองระวะ
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/6

นางนภีสี กันทัด
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวบงกช เจริญปฐมรัชต์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/8

นางสาวดุษฎี พินิจกุลชัย
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/9

นางสาวปาริฉัตร สุริยะฉาย
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/10