ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางอารีวรรณ สุดโต
ครู
หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาววิชยาภรณ์ พึ่งย้อย
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นายวัชรพงษ์ พรประชานุวัฒน์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นายอนุพงษ์ คินันติ
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวธิดาวัลย์ ไหลงาม
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวณัฏฐกานต์ภัค สามพี่น้อง
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวศิริพร สุขสมบูรณ์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางพนิดา ชาววัฒนา
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวแสงทอง ฉ่ำบุญรอด
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวธิดารัตน์ รัตนสุพร
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5

นางสาวศิรญา อินต๊ะสาร
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5

นางอารีวรรณ สุดโต
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/6

นางสาวสุกัญญา เพชรรักษ์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/6

นางกาญจนา พิทักษ์แท้
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/7

นายณัฐนันท์ โชติช่วง
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/7

นางแสงระวี ประจวบวัน
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/8

นางสาวอมรรัตน์ เจริญพันธ์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/9

นายชนมวัต พุ่มงาม
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/11

นางวรรณี สิงหเรศร์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/10