อนุบาล 1

นางสาวสุกัลยา บุญมาก
ครู
หัวหน้าอนุบาล 1

นางสาวกุมารี สันติประชา
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวกาญจนา ทับเที่ยง
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวสุกัลยา บุญมาก
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/3