อนุบาล 2

นางสาวโชติมา เอกวิเศษศรี
ครู
หัวหน้าอนุบาล 2

นางสาวนฤมน คงแจ่ม
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวลัดดาวัลย์ ดาวเรือง
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวศิวะพร นุ่มส่ง
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางสาวโชติมา เอกวิเศษศรี
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/4

นางสาวพุสดี ศรีสุธรรม
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/5

นางสาวกมัยธร นิลเขียว
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/6

นางสาวธนัชชา ศรีสุธอ
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/7

นางสาวภาษาหญิง กีรติณิชารีย์
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/8

นางสาวศรีวรรณ วงษ์รัตน์
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/9

นางสาวจีระนันท์ มีเจริญ
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/10

นางสาวศิริรัตน์ สุนทรมัจฉะ
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/11