อนุบาล 3

นางสาวกาญจนา โรจน์อรุณ
ครู
หัวหน้าอนุบาล 3

นางสาวจงกลกร พันธ์ประสิทธิ์
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวสุภาวัน ตันบุญเจริญ
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางนันทินี เพชรขัน
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

นางสาวกาญจนา โรจน์อรุณ
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/4

นางสาวธนวรรณ เรียนทัพ
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/5

นางสาววนาลี นวลศรี
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/6

นางสาวณภาวรรณ ปิ่นทอง
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/7

นางสาวชนาพร พันธ์พฤกษโอชา
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/8

นางสาวไหมนารา แท่นสุวรรณ
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/9

นางสาวสังวร บุญมา
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/10

นายภัทรกฤต แก้วเลาขวัญ
ครูพิเศษ