ที่ ศธ 04058/ว3067 เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (หลักเกณฑ์ ว 21/2560)
       กลุ่มบริหารงานบุคคล  17 ส.ค. 2022 14:37:06

 ที่ ศธ 04058/ว3067 เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (หลักเกณฑ์ ว 21/2560)
       กลุ่มบริหารงานบุคคล  17 ส.ค. 2022 14:35:54

 ที่ ศธ 04058/ว3067 เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (หลักเกณฑ์ ว 21/2560)
       กลุ่มบริหารงานบุคคล  17 ส.ค. 2022 14:34:38

 ที่ ศธ 04058/ว3067 เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (หลักเกณฑ์ ว 21/2560)
       กลุ่มบริหารงานบุคคล  17 ส.ค. 2022 14:33:36

 ที่ ศธ 04058/ว3067 เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (หลักเกณฑ์ ว 21/2560)
       กลุ่มบริหารงานบุคคล  17 ส.ค. 2022 14:32:38

 ที่ ศธ 04058/ว3067 เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (หลักเกณฑ์ ว 21/2560)
       กลุ่มบริหารงานบุคคล  17 ส.ค. 2022 14:31:25

 ที่ ศธ 04058/ว 3071 เรื่อง การคัดเลือกรูปแบบ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านการอ่าน เขียนภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษา
       กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  17 ส.ค. 2022 13:59:12

 ที่ ศธ 04058 /ว 3070 เรื่อง การประกาศรายชื่อบุคลากร ICT Talent ภาครัฐ เพิ่มเติม
       กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  17 ส.ค. 2022 13:50:26

 ที่ ศธ 04058/3068 เรื่อง การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
       กลุ่มบริหารงานบุคคล  17 ส.ค. 2022 13:41:35

 ที่ ศธ 04058 /ว 3066 เรื่อง ผลการคัดเลือกผลงานดีเด่นด้าน Coding “CODING Achievement Awards” ระดับภูมิภาค (ภาคกลางและภาคตะวันออก)
       กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  17 ส.ค. 2022 13:33:23