[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
ระบบ
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


ค้นหาจาก google

แผนผังหน่วยงาน
��������������������������������������������������������� 4
Click ดูประวัติ
นางอารีวรรณ สุดโต
ครู(ชำนาญการพิเศษ)
หัวหน้าสาย
Click ดูประวัติ
นางสาววิชยาภรณ์ พึ่งย้อย
ครู
ประจำชั้น ป.4/3
Click ดูประวัติ
นางสาวกฤษฎิ์สราวลี ยองใยกฤษฎา
ครู(ชำนาญการพิเศษ)
ประจำชั้น ป.4/1
Click ดูประวัติ
นางสาวแสงทอง ฉ่ำบุญรอด
ครู
ประจำชั้น ป.4/2
Click ดูประวัติ
นางพนิดา ชาววัฒนา
ครูชำนาญการพิเศษ
ประจำชั้น ป.4/4
Click ดูประวัติ
นางสาวพรนิภา รสภิรมย์
ครู
ประจำชั้น ป.4/5
Click ดูประวัติ
นางอารีวรรณ สุดโต
ครู ชำนาญการพิเศษ
ประจำชั้น ป.4/6 (GS)
Click ดูประวัติ
นางสาวศิวาพร จริยา
ครู
ประจำชั้น ป.4/7 (GS)
Click ดูประวัติ
นางวรรณี สิงหเรศร์
ครู(ชำนาญการพิเศษ)
ประจำชั้น ป.4/9(EP)
Click ดูประวัติ
นางแสงระวี ประจวบวัน
ครู(ชำนาญการพิเศษ)
ประจำชั้น ป.4/8 (EP)
Click ดูประวัติ
นางสาวเบญจมาภรณ์ สุ่มจินดา
ครู(ชำนาญการ)
ประจำชั้นร่วม ป.4/2 ครูพิเศษ(ศิลปะ)
Click ดูประวัติ
นางสาวศิริพร สุขสมบูรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
ประจำชั้นร่วม ป.4/3
Click ดูประวัติ
นางสาวระวิวรรณ โพธิ์ชะอุ่ม
ครูอัตราจ้าง
ประจำชั้นร่วม ป.4/1 ครูพิเศษ(พลศึกษา)
Click ดูประวัติ
นางสาวเอื้อมวงศ์ สมบูรณ์ศิลป์
ครู(ชำนาญการ)
ประจำชั้นร่วม ป.4/6 (GS) ครูพิเศษ (คอมพิวเตอร์)
Click ดูประวัติ
นางสาวเปรมวดี เพิ่มทรัพย์มงคล
ครู
ประจำชั้นร่วม ป.4/5
Click ดูประวัติ
นางสาวอัญชลี เวียงชัย
ครูอัตราจ้าง
ประจำชั้นร่วม ป.4/4 ครูพิเศษ(ภาษาไทย)
Click ดูประวัติ
นายจิรายุต์ เจียมกีรติกานนท์
ครู
ประจำชั้นร่วม 4/9 (EP) ครูพิเศษ (ดนตรี)
Click ดูประวัติ
นางกาญจนา พิทักษ์แท้
ครู(ชำนาญการพิเศษ)
ประจำชั้นร่วม ป.4/7 (GS)
Click ดูประวัติ
นายชนมวัต พุ่มงาม
ครู
ประจำชั้นร่วม ป.4/8 (EP) ครูพิเศษ (ภาษาอังกฤษ)
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
15 : ฝ่ายบริหาร
16 : ชั้นอนุบาลปีที่ 1
17 : ชั้นอนุบาลปีที่ 2
19 : ชั้นอนุบาลปีที่ 3
20 : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
21 : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
22 : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
23 : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
24 : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
25 : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
26 : Foreign Teacher