ชื่อ - นามสกุล :นายเลิศดนัย บารมี
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :ประจำชั้นร่วม ป.5/5 (GS) ครูพิเศษ(ภาษาไทย)
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
หน้าที่ในกลุ่ม :